Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn...

Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, phát biểu nào sau đây sai?

0
Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, phát biểu nào sau đây sai?
Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần của opêron Lac.Khi gen cấu trúc A phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Z phiên mã 2 lần.Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Khi gen cấu trúc A phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Z phiên mã 2 lần.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP