Lí do nào dưới đây khẳng định Cương...

Lí do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ...

0
Lí do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn?
Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.Kết hợp sáng tạo vấn đề ruộng đất cho nông dân và quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân khác.Xác định lực lượng chính tham gia cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân.Xác định lực lượng giữ vai trò lãnh đạo là giai cấp công nhân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP