Một con lắc đơn dài 2 0 m...

Một con lắc đơn dài 2,0 m có vật nặng khối lượng 500 g đang dao động ...

0
Một con lắc đơn dài 2,0 m có vật nặng khối lượng 500 g đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do 10 m/s2. Khi động năng của vật là 4,5 mJ thì độ lớn của lực kéo về là 0,20 N. Khi động năng của vật là 8 mJ thì độ lớn của lực kéo về là bao nhiêu?
0,15 N
2 N0 N1 N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Lực kéo về tác dụng lên con lắc đơn dao động điều hòa \[{{F}_{kv}}=mg\alpha \]. Động năng của con lắc \[{{E}_{d}}=E-{{E}_{t}}=\frac{1}{2}mgl\left( \alpha _{0}^{2}-{{\alpha }^{2}} \right)\]. → Khi \[{{E}_{d}}=4,5\]mJ thì \[{{F}_{kv}}=0,2\]N → \[\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 0,04\\ \alpha _0^2 = 2,{5.10^{ - 3}} \end{array} \right.\] rad. → Khi \[{{E}_{d}}=8\]mJ → \[\alpha =0,03\]rad → \[{{F}_{kv}}=mg\alpha =0,5.10.0,03=0,15\]N → Đáp án A

0,15 N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP