Một vật dao động điều hòa trên trục...

Một vật dao động điều hòa trên trục \[Ox\] có đồ thị như hình vẽ. Tìm...

0
Một vật dao động điều hòa trên trục \[Ox\] có đồ thị như hình vẽ. Tìm tốc độ dao động cực đại của vật
80 cm/s0,08 m/s0,04 m/s 40 cm/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị, ta có \[A=4\]cm, \[\frac{T}{2}=\left( 366-52 \right){{.10}^{-3}}={{314.10}^{-3}}\]s → \[\omega =20\]rad/s. → Tốc độ dao động cực đại của vật \[{{v}_{max}}=\omega A=80\]cm/s → Đáp án A

80 cm/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP