Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp có...

Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp có điện trở \[R=50\] Ω, ống dây thu...

0
Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp có điện trở \[R=50\] Ω, ống dây thuần cảm có độ tự cảm \[L=\frac{1}{2\pi }\]H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\] V. Biểu thức cường độ điện tức thời chạy trong mạch là
\[i=4,4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\]A \[i=4,4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\]A\[i=4,4\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\]A\[i=4,4\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\]A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Cảm kháng của đoạn mạch \[{{Z}_{L}}=50\]Ω. → Cường độ dòng điện qua mạch có phương trình \[\overline{{{i}_{{}}}}=\frac{\overline{{{u}_{{}}}}}{\overline{{{Z}_{{}}}}}=\frac{220\sqrt{2}\angle 0}{50+50i}=4,4\angle 45\]→ Đáp án C
\[i=4,4\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\]A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP