Một hợp chất A được tạo bởi ion...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hợp chất A được ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hợp chất A được tạo bởi ion M2+ và X–. Trong A tổng số (p, n, e) là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 hạt. Số khối của M2+ lớn hơn số khối của X– là 21. Tổng số (p, n, e) của M2+ gấp 2 lần của X– . Xác định công thức của A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A có công thức MX2. Tổng hạt = 2ZM + NM + 2(2ZX + NX) = 116 Hạt mang điện – Hạt không mang điện = 36 —> (2ZM + 4ZX) – (NM + 2NX) = 36 Số khối của M2+ = Số khối của X- + 21 —> ZM + NM = ZX + NX + 21 Tổng hạt của M2+ = 2(Tổng hạt của X-) —> 2ZM + NM – 2 = 2(2ZX + NX + 1) Giải hệ —> ZM = NM = 20; ZX = 9; NX = 10 —> M là Ca, X là F, hợp chất A là CaF2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP