Một vật có khối lượng m=200 g thực...

Một vật có khối lượng \[m=200\]g, thực hiện đồng thời hai dao động đi...

0
Một vật có khối lượng \[m=200\]g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Đồ thị thế năng của vật khi dao động theo từng dao động thành phần \[{{x}_{1}}\] và \[{{x}_{2}}\] được biểu diễn như hình dưới đây. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Tốc độ cực đại của vật là
\[3\pi \]cm/s. \[\pi \]cm/s.\[5\pi \]cm/s. \[4\pi \]cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị, ta có chu kì của thế năng là \[{{T}_{Et}}=1\]s → \[T=2\]s → \[\omega =\pi \]rad/s. Hai dao động là vuông pha nhau → Tốc độ cực đại \[{{v}_{max}}=\omega A=\omega \sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}}=\pi \sqrt{\frac{{{2.16.10}^{-4}}}{0,2.{{\pi }^{2}}}+\frac{{{2.9.10}^{-4}}}{0,2.{{\pi }^{2}}}}=5\pi \]cm/s → Đáp án C
\[5\pi \]cm/s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP