My grandparents’ lake house was built in 1953...

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best comb...

0
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
My grandparents’ lake house was built in 1953. It was completely destroyed by the forest fire.
My grandparents’ lake house was built in 1953; however, completely destroying the forest fire.My grandparents’ lake house, which was built in 1953, was completely destroyed by the forest fire.My grandparents’ lake house was built in 1953, so it was completely destroyed by the forest fire.The forest fire destroyed my grandparents’ lake house was built in 1953.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
My grandparents’ lake house, which was built in 1953, was completely destroyed by the forest fire.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP