Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng...

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vư...

1
Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?
Là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân. Là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc. Là phong trào yêu nước mang tính dân chủ nhân dân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP