Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng?...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng? A. ...

9
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit.

B. Glucozơ kém ngọt hơn so với saccarozơ.

C. Amilopectin và xenlulozơ đều là polisaccarit.

D. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
5
A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
2
A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
1

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
1
A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP