Quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản...

Quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) là

0
Quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) là
chỉ cần đổi mới về lĩn vực kinh tế. cần thay đổi mục tiêu về chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với tình hình thế giới. chỉ cần đổi mới về hệ thống chính trị. đổi mới toàn diện và đồng bộ nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 209 Cách giải:

Quan điểm đổi mới của Đảng ta là: Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

đổi mới toàn diện và đồng bộ nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP