Sự kiện nào dưới đây không thuộc Cương...

Sự kiện nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đả...

0
Sự kiện nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930
Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Lực lượng của cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân.Cách mạng Việt Nam trước hết làm cách mạng tư sản dân quyền sau đó làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Lực lượng của cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP