Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể...

Quần Thể Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể giúp cho quần ...

0
Quần Thể

Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể giúp cho quần thể đạt trạng thái cân bằng.
Chuỗi lý luận nào dưới đây là đúng khi số lượng cá thể tăng quá cao

A. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều nhưng không
có cạnh tranh vì sống bày đàn → sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm.
B. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh
→ sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm.
C. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh
→ sinh sản tăng, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể tăng.
D. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thừa, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh
→ sinh sản giảm, tử vong giảm, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b đúng
khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh →
sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP