Sue is phoning Mr Black but his secretary...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Sue is phoning Mr. Black but his secretary tells her that he is on vacation.
Ann: May I leave a message for Mr. Black, please?
Secretary: ______.
I'm afraid he is not here.He is taking a message now.Yes, I'll make sure he gets it.No, you can't tell him.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Yes, I'll make sure he gets it.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP