Tập nghiệm của bất phương trình $ log...

Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( {{\log...

0
Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( {{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-1 \right) \right)\le -1$ là:
$S=\left[ 1;\sqrt{5} \right].$$S=\left( -\infty ;-\sqrt{5} \right]\cup \left[ \sqrt{5};+\infty \right).$$S=\left[ -\sqrt{5};\sqrt{5} \right].$$S=\left[ -\sqrt{5};-1 \right)\cup \left( 1;\sqrt{5} \right].$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S=\left( -\infty ;-\sqrt{5} \right]\cup \left[ \sqrt{5};+\infty \right).$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP