The preparations ______ by the time the guests...

The preparations ______ by the time the guests _______.

0
The preparations ______ by the time the guests _______.
have finished / arrivedhave been finished / arrivedhad been finished / arrivedhad finished / arrived

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had been finished / arrived

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP