The word "Accordingly" is closest in meaning to_________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The word "Accordingly" is closest in meaning to__...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The word "Accordingly" is closest in meaning to_________
A. However B. Nevertheless C. Consequently D. Ultimately

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
accordingly = consequently : theo đó, kết quả là
however = nevertheless: tuy nhiên
ultimately: cuối cùng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP