They believe that life will be far better...

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in mean...

0
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
They believe that life will be far better than it is today, so they tend to look on the bright side in any circumstance.
be confidentbe smartbe optimisticbe pessimistic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
be pessimistic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP