This new magazine is known for its comprehensive...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the wo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
This new magazine is known for its comprehensive coverage of news.
superficialindifferentcasualinadequate

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
superficial

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP