Thực hiện các thí nghiệm sau: a Sục...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. (b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng. (c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng. (d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. (e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. (g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
(a) CH3NH2 + CH3COOH —> CH3COONH3CH3 (b) (C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6 (c) (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 —> (C17H35COO)3C3H5 (d) C6H5NH2 + 3Br2 —> C6H2Br3-NH2 + 3HBr (e) Glu + HCl —> GluHCl (g) HCOOCH3 + AgNO3 + NH3 + H2O —> CH3-O-COONH4 + NH4NO3 + Ag

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP