Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các sơ đồ phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (đun nóng) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → Poli(etilen terephtalat) + 2nH2O (đun nóng, xúc tác) (d) X3 + 2X2 ↔ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, đun nóng) Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5 là A. 194. B. 118. C. 202. D. 222.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(b), (c) —> X1 là C6H4(COONa)2; X3 là C6H4(COOH)2, X4 là C2H4(OH)2 (a) có H2O nên X có chức axit. X là HOOC-C6H4-COOC2H5 và X2 là C2H5OH (d) —> X5 là C6H4(COOC2H5)2 —> MX5 = 222

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP