Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các sơ đồ phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2. (Đun nóng) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4. (c) nX3 + nX4 → poli(etylen terephtalat) + 2nH2O. (Đun nóng, xúc tác) (d) X2 + O2 → X5 + H2O. (Men giấm) (e) X4 + 2X5 ↔ X6 + 2H2O. (H2SO4 đặc, đun nóng) Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là: A. 146. B. 104. C. 148. D. 132.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(b), (c) —> X1 là C6H4(COONa)2; X3 là C6H4(COOH)2, X4 là C2H4(OH)2 (a), (d) —> X là C6H4(COOC2H5)2 và X2 là C2H5OH X5 là CH3COOH (e) —> X6 là (CH3COO)2C2H4 —> MX6 = 146

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP