Cho các chất: Fe CrO3 Fe NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất: Fe; Cr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất: Fe; CrO3; Fe(NO3)2; FeSO4; Cr(OH)3; Na2Cr2O7. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là: A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất CrO3; Fe(NO3)2; FeSO4; Cr(OH)3; Na2Cr2O7 có phản ứng với NaOH: CrO3 + NaOH —> Na2CrO4 + H2O Fe(NO3)2 + NaOH —> Fe(OH)2 + NaNO3 FeSO4 + NaOH —> Fe(OH)2 + Na2SO4 Cr(OH)3 + NaOH —> NaCrO2 + H2O Na2Cr2O7 + 2NaOH —> 2Na2CrO4 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP