Cho 4 32 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,32 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối hơi với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl , thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 1,536. B. 1,680. C. 1,344. D. 2,016.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có kim loại dư nên HCl phản ứng hết. Dung dịch T gồm MgCl2 (u) và FeCl2 (v) mX = 24u + 56v + 1,12 = 4,32 m↓ = 143,5(2u + 2v) + 108v = 27,28 —> u = v = 0,04 Y chứa Cl2 (a) và O2 (b) mY = 71a + 32b = 32,25.2(a + b) (1) Bảo toàn Cl —> nHCl = 2u + 2v – 2a = 0,16 – 2a Bảo toàn H —> nH2O = 0,07 – a Bảo toàn O —> 2b = 0,07 – a (2) (1)(2) —> a = 0,05 và b = 0,01 —> V = 1,344 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP