Thủy phân este X trong môi trường axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân este X tro...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân este X trong môi trường axit, thu được hai chất hữu cơ mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều không làm mất màu dung dịch brom. Cho 0,05 mol X phản ứng hết với dung dịch KOH (dư), rồi cô cạn thu được m gam chất rắn X1 và phần hơi X2 có 0,05 mol chất hữu cơ Y là ancol đa chức. Nung X1 trong O2 (dư) thu được 10,35 gam K2CO3, V lít CO2 (đktc) và 1,35 gam H2O. Biết số mol H2 sinh ra khi cho Y tác dụng với Na bằng một nửa số mol CO2 khi đốt Y. Giá trị của m là A. 18,80. B. 14,6. C. 11,10. D. 11,80. linhdan7381 bình luận 25.04.2018 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y có dạng CxHyOz —> nH2 = 0,05z/2 và nCO2 = 0,05x —> 0,05z/2 = 0,05x/2 —> x = z —> Y là ancol no, đa chức có số C = số O. nK2CO3 = 0,075 —> nKOH = 0,15 Chất rắn X1 gồm RCOOK (a mol) và KOH dư (0,15 – a mol) Số H = 2nH2O/nX1 = 1 —> Muối là HCOOK X là este của HCOOH và ancol đa chức Y —> nHCOOK là bội số của nX = 0,05, mặt khác nHCOOK < 0,15 (Do có KOH dư) Vậy nHCOOK = 0,1 và nKOH dư = 0,05 là trường hợp duy nhất. X là (HCOO)2C2H4 mX1 = 11,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP