Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2. (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. (3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2. (5) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư. Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa: A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) NaOH + Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + Na2CO3 + H2O (2) NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl (3) CO2 + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3 (4) AgNO3 + MgCl2 —> Mg(NO3)2 + AgCl (5) H2S + FeCl2: Không phản ứng (6) Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP