Trình bày phương pháp tách riêng từng chất:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trình bày phương phá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trình bày phương pháp tách riêng từng chất: andehit axetic, ancol etylic, axit axetic, phenol tan trong nước – ra khỏi hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cho CaCO3 dư vào dung dịch, lọc bỏ phần không tan, cô cạn nước lọc thu phần rắn là (CH3COO)2Ca. Cho phần rắn vào H2SO4 đặc, dư. Ngưng tụ khí thoát ra thu CH3COOH. Phần lỏng chứa CH3CHO, C2H5OH, C6H5OH. Thêm NaOH dư, cô cạn thu phần rắn gồm C6H5ONa và NaOH dư. Phần hơi ngưng tụ được dung dịch CH3CHO, C2H5OH. Hòa tan phần rắn vào H2O lạnh, sục CO2 dư, C6H5OH không tan tách ra. Làm khô phần dung dịch bằng CuSO4 khan thu được hỗn hợp CH3CHO, C2H5OH. Thêm Na dư vào hỗn hợp. Lọc thu phần rắn gồm C2H5ONa và Na, phần lỏng là CH3CHO. Hòa tan phần rắn vào H2O. Cô cạn dung dịch thu được phần hơi chứa C2H5OH. Dùng CuSO4 khan loại bỏ H2O thu C2H5OH.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP