Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \[f(x)={{\cos }^{2}}2x-\sin x\cos x+4...

0
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \[f(x)={{\cos }^{2}}2x-\sin x\cos x+4\] trên $\mathbb{R}.$
\[\underset{x\in \mathbb{R}}{\mathop{\min }}\,f(x)=\frac{7}{2}\]\[\underset{x\in \mathbb{R}}{\mathop{\min }}\,f(x)=3\]\[\underset{x\in \mathbb{R}}{\mathop{\min }}\,f(x)=\frac{10}{3}\]\[\underset{x\in \mathbb{R}}{\mathop{\min }}\,f(x)=\frac{16}{5}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\underset{x\in \mathbb{R}}{\mathop{\min }}\,f(x)=\frac{7}{2}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP