Tính hóa trị của nguyên tố Mn S...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Tính hóa trị của nguyên tố Mn, S...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Tính hóa trị của nguyên tố Mn, S, Fe, Cu, N trong mỗi công thức hóa học sau: CuCl, Fe2(SO4)3, Cu(NO3)2, NO2, FeCl2, N2O3, MnSO4, SO3, H2S. (Chỉ tính từng bước cho một công thức, còn các công thức sau chỉ ghi kết quả).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hóa trị của mỗi nguyên tố trong mỗi công thức là: cucl (cu hóa trị i); fe2(so4)3 (fe hóa trị iii); cu(no3)2 (cu hóa trị ii); no2 (n hóa ttrị iv); fecl2 (fe hóa trị ii); n2o3 (n hóa trị iii); mnso4 (mn hóa trị ii); so3 (s hóa trị vi); h2s (s hóa trị ii).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP