Today the A number of people B whom...

Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that need c...

0
Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that need correction in each of the following sentences.
Today the (A) number of people (B) whom enjoy winter sports (C) is almost double (D) that of twenty years ago.
numberwhomisthat

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
whom

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP