Trong những năm 1936 - 1939 Đảng Cộng...

Trong những năm 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm ...

0
Trong những năm 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Đông Dương là
độc lập dân tộc và người cày có ruộng.đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập. đánh độ phong kiến, thực hiện cách mạng ruộng đất.chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP