Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939...

Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học kinh nghiệm nào còn nguyên...

0
Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học kinh nghiệm nào còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay ?
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Chủ trương xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh về kinh tế, chính trị, ngoại giao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP