We've had ____ problems with our new computer...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
We've had ____ problems with our new computer that we had to send it back to the shop.
sosuchenoughtoo

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
such

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP