A geographical B Aborigine C expedition D Australian...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. geographical B. Aborigine C. expedition D. Aus...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
geographical: /dʒɪəˈgrafɪk(ə)l/ (trước –ical) aborigine: /abəˈrɪdʒɪniː/
expe***ion: /ɛkspɪˈdɪʃ(ə)n/ (trước –ion) australian: /ɒˈstreɪlɪən, ɔː-/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP