According to the passage the first map in...

According to the passage, the first map in Pennycooke’s World Atlas s...

0
According to the passage, the first map in Pennycooke’s World Atlas shows ______
the population policy in each country.the hypothetical sizes of countries.geographical proportions of each country.national boundaries relative to population.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
national boundaries relative to population.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP