Alen B có 2100 liên kết hiđrô số...

Quần Thể Alen B có 2100 liên kết hiđrô, số nuclêôtit loại A ít hơn số...

0
Quần Thể

Alen B có 2100 liên kết hiđrô, số nuclêôtit loại A ít hơn số nuclêôtit loại G là 200 nuclêôtit. Alen B bị đột biến thành alen b có chiều dài 272 nm và có 2 101 liên kết hiđrô. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng ?

(1) Alen đột biến b dài hơn alen B

(2) Là loại đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T

(3) Số nuclêôtit loại X của gen đột biến b là 500

(4) Ti lệ A/G của gen B là 5/3

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có : 2a + 3g = 2100, g – a = 200 => a = t = 300, g = x = 500

gen đột biến có n = 1 600 => gen đột biến dài bằng gen bình thường, đột biến dạng thay thế 1 cặp a – t bằng 1 cặp g – x → (1), (2) sai

gen đột biến có a = t = 299, g = x = 501 → (3), (4) sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP