Khi cho lai hai cây có kiểu gen...

Quy Luật Di Truyền Khi cho lai hai cây có kiểu gen AaBb với nhau, ở đ...

0
Quy Luật Di Truyền

Khi cho lai hai cây có kiểu gen AaBb với nhau, ở đời F 1 thấy xuất hiện một cơ thể có kiểu gen AaaBbb. Lập luận nào sau đây có thể giải thích cho hiện tượng trên ?

A. Trong quá trình giảm phân, một bên p giảm phân bất thường cho giao tử n + 1, giao từ này kết hợp vởi giao tử bình thường tạo thành cơ thể trên.

B. Quá trình giảm phân, thụ tinh bình thường tạo ra cơ thể 2n, tuy nhiên hợp tử bị đột biến đa bội tạo thành cơ thể trên.

C. Trong quá trình giảm phân, các NST của một bên p không phân li tạo thành giao tử 2n, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường tạo thành cơ thể trên.

D. Đây là hiện tượng đột biến gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong quá trình giảm phân ở một bên P không có sự phân li NST trong giảm phân I hoặc giảm phân II tạo ra giao tử 2n (ví dụ không phân li trong giảm phân I tạo giao tử AaBb), giao tử này kết hợp với giao tử bình thường( ví dụ trường hợp này là ab) sẽ tạo thành thể tam bội AaaBbb.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP