All of these things would be useless for...

All of these things would be useless for remembering new words EXCEPT...

0
All of these things would be useless for remembering new words EXCEPT _______.
making a list of them and memorizing them.writing them down in your notebook.putting them in alphabetical order.practicing using them in sentences.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
practicing using them in sentences.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP