New information is easier to remember if you...

New information is easier to remember if you _______.

0
New information is easier to remember if you _______.
keep it on a list.understand it.tell it to your friends.draw a picture to describe it.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
understand it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP