Which of the following may not be in...

Which of the following may not be in your long-term memory?

0
Which of the following may not be in your long-term memory?
the telephone number of a person you don’t call very often.your way home.your date of birth.your address.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the telephone number of a person you don’t call very often.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP