Around 150 B C the Greek astronomer Hipparchus...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Around 150 B.C. the Greek astronomer Hipparchus d...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Around 150 B.C. the Greek astronomer Hipparchus developed a system to classify stars according
to brightness.
A. record B. shine C. categorize D. diversify

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: classify = phân loại
A. ghi âm B. chiếu sáng C. phân loại D. đa dạng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP