Bài 12 Liên kết ion - tinh thể...

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion - Bài 4 Trang 60 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

a. \(_{1}^{2}{H^+}\) có số p: 1; số e: 0; số n: 1

\(_{18}^{40}\textrm{Ar}\) có số p: 18; số e: 18; số n: 22

\(_{17}^{35}{Cl^-}\) có số p: 17; số e: 18; số n: 18

\(_{26}^{56}{Fe^{2+}}\) có số p: 26; số e: 24; số n: 30

b. \(_{20}^{40}{Ca^{2+}}\) có số p: 20; số e: 18; số n: 20

\(_{16}^{32}{S^{2-}}\) có số p: 16; số e: 18; số n: 12

\(_{13}^{27}{Al^{3+}}\) có số p: 13; số e: 10; số n: 14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP