Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 6 Trang 1...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 6 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong nước nguyên chất có chứa chủ yếu là đồng vị \(_{1}^{1}\textrm{H}\)\(_{1}^{2}\textrm{H}\).

Gọi x là phần trăm về số mol nguyên tử đồng vị \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và (100 - x) là phần trăm về số mol nguyên tử đồng vị \(_{1}^{1}\textrm{H}\).

Ta có: \(\dfrac{2.x+1(100-x)}{100}=1,008.\)

Giải phương trình ta được: x = 0,8.

Khối lượng riêng của nước là 1g/ml, vậy 1ml nước có khối lượng 1g.

Khối lượng mol phân tử là 18g, vậy 1g nước là:

\(\dfrac{1g}{18g/mol}=\dfrac{1}{18}\) mol phân tử nước.

Một mol phân tử nước có \(6,02.10^{23}\) phân tử nước.

Vậy 1ml hay \(\dfrac{1}{18}\) mol phân tử nước có \(\dfrac{6,02.10^{23}}{18}\) phân tử nước.

Một phân tử nước có hai nguyên tử hiđro, vậy số nguyên tử hiđro của cả hai đồng vị có trong 1ml nước hay \(\dfrac{6,02.10^{23}}{18}\) phân tử nước là:

\( \dfrac{6,02.10^{23}.2}{18}.\dfrac{0,8}{100}=5,35.10^{20}\) (nguyên tử)

Trả lời: Trong 1ml nước nguyên chất có \(5,35.10^{20}\) nguyên tử đồng vị \(_{1}^{2}\textrm{H}\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP