Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học...

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 1 Trang 76 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(Na\) \(\rightarrow\) \(Na^+\) + 1e

(2, 8, 1) (2, 8)

\(Cl\) + 1e \(\rightarrow\) \(Cl^-\)

(2, 8, 7) (2, 8, 8)

\(Mg\) \(\rightarrow\) \(Mg^{2+}\) + 2e

(2, 8, 2) (2, 8)

\(S\) + 2e \(\rightarrow\) \(S^{2-}\)

(2, 8, 6) (2, 8, 8)

\(Al\) \(\rightarrow\) \(Al^{3+}\) + 3e

(2, 8, 3) (2, 8)

\(O\) + 2e \(\rightarrow\) \(O^{2-}\)

(2, 6) (2, 8)

Nhận xét: Lớp electron ngoài cùng của các ion được tạo thành đều có 8 electron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP