Bài 21 Công thức phân tử hợp chất...

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 1 trang 95 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) \(M_A = 29.d = 29.2,07 = 60,03 \approx 60g/mol\)

b) Do công thức Clapeyron - Menddeleeev: pV = nRT; nếu hai khí ở cùng điều kiện (nhiệt độ (T), áp suất (p) và thể tích (V)) thì có cùng số mol.

Do đó, \(n_{O_2} = n_x\)\(\dfrac{1,76}{32}\) = \(n_x\) = 0,055 (mol)

\(M_x = \dfrac{3,30}{0,055}\) = 60 (g/mol)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP