Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp...

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm th...

0
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 6 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của muối \(MCl_2\) là x, ta có:

\((M+124)\times x-(M+71)\times x=7,95 ​​\Rightarrow x=0,15\)

\(M_{MCl_2}= \dfrac {14,25}{0,15} =95(g/mol) \Rightarrow M_M=95=71=24(g/mol)\)

Kim loại M là Mg.

Vậy hai muối là \(MgCl_2\)\(Mg(NO_3)_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP