Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 11 Trang 119 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{NaCl}=\dfrac{5,85}{58,5}=0,1(mol)\)

\(n_{AgNO_3}=\dfrac{34}{170}=0,2(mol)\)

a. Tính khối lượng kết tủa:

\(NaCl+AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow+NaNO_3\) (1)

0,1mol 0,1mol 0,1mol 0,1mol

Từ (1) suy ra: \(n_{AgCl}=0,1mol \Rightarrow m_{AgCl \downarrow}=0,1 \times 143,5=14,35(g)\)

b. Tính \(C_M\):

Ta có: \(V_{d d}=300+200=500(ml)=0,5 (lít)\)

Từ (1) suy ra dung dịch thu được chứa:

\(\left\{\begin{matrix}NaNO_3: 0,1mol\\ AgNO_{3 dư}: 0,2-0,2=0,1 mol\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(C_{M(NaNO_3)}=C_{M(AgNO_3)}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2 (mol/l)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP