Bài 31 Luyện tập: Anken và Ankadien -...

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien - Bài 4 trang 138 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Hướng dẫn giải

\(CH_3-CH_3 \xrightarrow[]{500^0C , xt } CH_2=CH_2+H_2\)

\(CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl\) 1,2- đicloetan

\(CH_3-CH_3+2Cl_2 \xrightarrow[]{as} CH_3-CHCl_2+2HCl\) 1,1- đicloetan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP