Bài 30 Ankađien - Bài 2 trang 135...

Bài 30. Ankađien - Bài 2 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

a) \(CH_2=C-CH=CH_2+2H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH-CH_2-CH_3\)

\(\overset{|}{CH_3}\) \(\overset{|}{CH_3}\)

b) \(CH_2=C-CH=CH_2+Br_2(dung dịch) \xrightarrow[]{} CH_2-C=CH-CH_2Br\)

\(\overset{|}{CH_3}\) \(\overset{|}{Br}\) \(\overset{|}{CH_3}\)

c) Trung hợp isopren (1,4)

\(nCH_2=C-CH=CH_2 \xrightarrow[]{xt,t^0,P} (-CH_2-C=CH-CH_2-)_n\)

\(\overset{|}{CH_3}\) \(\overset{|}{CH_3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP