Bài 46 Luyện tập: Anđehit - xeton -...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 10 trang 2...

0
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 10 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(CH_3-CH_2OH+CuO \xrightarrow[]{t^0} CH_3-CHO+Cu+H_2O\)

\(CH_3-CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^0} CH_3COONH_4 + 2NH_4NO_3 + 2Ag\downarrow\)

Số mol Ag: \(\dfrac{8,1}{108}=0,075(mol)\)

Số mol etanol tham gia : \(\dfrac{0,075}{2}=0,0375(mol)\)

Khối lượng etanol tham gia : \(46.0,0375=1,725(g)\)

Hiệu suất phản ứng: H=\(\dfrac{1,725.100}{3}=57,5\)%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP